Friday, November 22, 2019

經你個濟

【經你個濟】 為SU Can的顧客平反 (上)

然而,筆者想為惠顧 SU Can 的師生們擊鼓嗚冤:若然 SU Can 是劣食,我們又如何解釋午市及晚市時,SU Can 總是客似雲來?若然 SU Can 是劣食,哪麼港大師生都喜歡吃劣食不成?誠如香港哲學家黃一飛曾說:「你們怎能冤枉一個瞎子偷看國家機密?」。我們又如何解釋有人會光顧SU Can 的現象呢?

【經你個濟】地鐵的前世今生

地鐵,即係以地養鐵,每一次小編由新界西出中環,都會望到沿途幾個西鐵站幾個物業發展項目:瓏門II、朗屏8號、YOHO I同II,近排仲有呢個全城匯、海之戀同柏傲灣。不過呢d都唔會關小編事,因為作為freshgrad-to-be既小編,短期內都係買唔起。